میوه VIP

1-9 از 9

پرتقال جنوب VIP

یک کیلوگرم±100گرم
260,000ریال

پرتقال شمال VIP

یک کیلوگرم±100گرم
210,000ریال

خیار VIP

یک کیلوگرم±100گرم
160,000ریال

سیب زرد VIP

یک کیلوگرم±100گرم
210,000ریال

پرتقال خونی VIP

یک کیلوگرم±100گرم
240,000ریال

سیب قرمز VIP

یک کیلوگرم±100گرم
200,000ریال

موز VIP

یک کیلوگرم±100گرم
700,000ریال

نارنگی VIP

یک کیلوگرم±100گرم
350,000ریال

کیوی VIP

یک کیلوگرم±100گرم
240,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.