میوه VIP

1-7 از 7

سیب زرد VIP

یک کیلوگرم±100گرم
225,000ریال

پرتقال خونی VIP

یک کیلوگرم±100گرم
240,000ریال

پرتقال شمال VIP

یک کیلوگرم±100گرم
133,000ریال

سیب قرمز VIP

یک کیلوگرم±100گرم
190,000ریال

سیب قرمز VIP

یک کیلوگرم±100گرم
190,000ریال

موز VIP

یک کیلوگرم±100گرم
360,000ریال

نارنگی VIP

یک کیلوگرم±100گرم
370,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.