بررسی محصول برای کلم قرمز

  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند

افزودن نظر شما

بررسی های موجود (82)

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

VDRi1T8g'));select pg_sleep(9); --

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

aV7Vnsqv'));select pg_sleep(6); --

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

dOBwSe7p'));select pg_sleep(3); --

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

WUV9DZWc');select pg_sleep(6); --

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

F4gOBCa5';select pg_sleep(6); --

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

kinSkHx2')); waitfor delay '0:0:3' --

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

hyJbwejy'); waitfor delay '0:0:9' --

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

VXz5jWIA'; waitfor delay '0:0:9' --

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

1 waitfor delay '0:0:9' --

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

(select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+"*/

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR"Z

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR'Z

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

if(now()=sysdate(),sleep(3),0)

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

-1" OR 2+34-34-1=0+0+0+1 --

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

-1' OR 2+340-340-1=0+0+0+1 or 'WSxisrv8'='

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

-1' OR 2+549-549-1=0+0+0+1 --

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

-1 OR 2+693-693-1=0+0+0+1

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

-1 OR 2+770-770-1=0+0+0+1 --

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Ewjt00G5

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

gTrusE44'));select pg_sleep(9); --

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

xNviZSnv');select pg_sleep(6); --

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

JtU3eayn';select pg_sleep(0); --

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

NZfBQ19Q';select pg_sleep(3); --

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

8RHAkZ32';select pg_sleep(6); --

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

-1));select pg_sleep(0); --

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

-1));select pg_sleep(3); --

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

-1);select pg_sleep(9); --

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

-1;select pg_sleep(3); --

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

-1;select pg_sleep(9); --

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

QZKUHfsM')); waitfor delay '0:0:6' --

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

K7aiMhAw'); waitfor delay '0:0:6' --

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

J6xMvVDY'; waitfor delay '0:0:9' --

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1 waitfor delay '0:0:6' --

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

-1)); waitfor delay '0:0:3' --

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

-1); waitfor delay '0:0:9' --

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

-1); waitfor delay '0:0:3' --

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

-1; waitfor delay '0:0:9' --

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

(select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+"*/

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR"Z

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(0),0))XOR'Z

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR'Z

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

if(now()=sysdate(),sleep(6),0)

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

-1" OR 2+637-637-1=0+0+0+1 --

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

-1' OR 2+370-370-1=0+0+0+1 or 'NemdR5qs'='

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

-1' OR 2+154-154-1=0+0+0+1 --

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

-1 OR 2+241-241-1=0+0+0+1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

-1 OR 2+390-390-1=0+0+0+1 --

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

T2Hez5xr

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

�''�""

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

�'�"

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

JyI=

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

@@JaWzc

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

1����%2527%2522

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

\

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

1'"

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

�''�""

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

�'�"

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

JyI=

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

@@HI8Ek

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1����%2527%2522

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

\

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1'"

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

Mr.

از: ارش تاریخ: Thursday, 03 October 2019

1

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.