Thursday, 18 July 2019

حضور استارتاپ بازرگام در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2019

استارتاپ بازرگام، شما را به بازدید از غرفه خود واقع در سالن 8 نمایشگاه الکامپ 2019 در تاریخ 27 تا 30 تیرماه 1398 دعوت می نماید.

انصراف از نظر

نظرات (58)

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1 OR 3+308-308-1=0+0+0+1 --

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+308-308) --

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+308-308) --

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1 OR 2+799-799-1=0+0+0+1

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1 OR 3+799-799-1=0+0+0+1

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1' OR 2+92-92-1=0+0+0+1 --

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1' OR 3+92-92-1=0+0+0+1 --

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1' OR 2+427-427-1=0+0+0+1 or 'TQGf2YRg'='

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1' OR 3+427-427-1=0+0+0+1 or 'TQGf2YRg'='

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1" OR 2+976-976-1=0+0+0+1 --

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1" OR 3+976-976-1=0+0+0+1 --

19 روز پیش | ارش
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(9),0)

19 روز پیش | ارش
Mr.

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR'Z

19 روز پیش | ارش
Mr.

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR"Z

19 روز پیش | ارش
Mr.

(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/

19 روز پیش | ارش
Mr.

(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:3' --

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:6' --

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:6' --

19 روز پیش | ارش
Mr.

1 waitfor delay '0:0:9' --

19 روز پیش | ارش
Mr.

CjjXTVxt'; waitfor delay '0:0:3' --

19 روز پیش | ارش
Mr.

sEDgBsEw'; waitfor delay '0:0:0' --

19 روز پیش | ارش
Mr.

rfho3KUx'); waitfor delay '0:0:3' --

19 روز پیش | ارش
Mr.

naEosBiP')); waitfor delay '0:0:6' --

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1;select pg_sleep(6); --

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1);select pg_sleep(9); --

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1));select pg_sleep(9); --

19 روز پیش | ارش
Mr.

lArzoWTi';select pg_sleep(3); --

19 روز پیش | ارش
Mr.

4HTGI8Yh');select pg_sleep(9); --

19 روز پیش | ارش
Mr.

rVBB2lll'));select pg_sleep(3); --

19 روز پیش | ارش
Mr.

t2PrzS2C'));select pg_sleep(0); --

19 روز پیش | ارش
Mr.

1

19 روز پیش | ارش
Mr.

1

19 روز پیش | ارش
bQQ3xxB5

1

19 روز پیش | ارش
-1 OR 2+963-963-1=0+0+0+1 --

1

19 روز پیش | ارش
-1 OR 2+708-708-1=0+0+0+1

1

19 روز پیش | ارش
-1' OR 2+475-475-1=0+0+0+1 --

1

19 روز پیش | ارش
-1' OR 2+577-577-1=0+0+0+1 or 'rRjJlRLy'='

1

19 روز پیش | ارش
-1" OR 2+687-687-1=0+0+0+1 --

1

19 روز پیش | ارش
if(now()=sysdate(),sleep(6),0)

1

19 روز پیش | ارش
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR'Z

1

19 روز پیش | ارش
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))XOR"Z

1

19 روز پیش | ارش
(select(0)from(select(sleep(12)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(12)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(12)))v)+"*/

1

19 روز پیش | ارش
1 waitfor delay '0:0:18' --

1

19 روز پیش | ارش
O6ry1t7u'; waitfor delay '0:0:6' --

1

19 روز پیش | ارش
bORUfQvJ'); waitfor delay '0:0:6' --

1

19 روز پیش | ارش
hvDa5Qxr')); waitfor delay '0:0:12' --

1

19 روز پیش | ارش
pP1IrdCl';select pg_sleep(18); --

1

19 روز پیش | ارش
R3wYpqND');select pg_sleep(18); --

1

19 روز پیش | ارش
XMM1HDX8'));select pg_sleep(6); --

1

19 روز پیش | ارش
ozaKxWV9'));select pg_sleep(18); --

1

19 روز پیش | ارش
Mr.

1

17 روز پیش | تست
Hello

World!!!

17 روز پیش | تست
Hello

World!!!

17 روز پیش | تست
Hello

World!!!

17 روز پیش | تست
Hello

World!!!

17 روز پیش | تست
Hello

World!!!

17 روز پیش | تست
Hello

World!!!

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.